Radcowie


Składki

Wysokość składek członkowskich w 2018 roku:

Grupa Składki ogółem a) Składka ubezpieczeniowa
b) Składka członkowska
Radcowie prawni wykonujący zawód 100,00 zł a) 19,00 zł
b) 81,00 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu 81,00 zł a) –
b) 81,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 61,00 zł a) 19,00 zł
b) 42,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści niewykonujący zawodu 8,00 zł a) –
b) 8,00 zł

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

Obowiązkiem radców prawnych i aplikantów radcowskich jest uiszczanie składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach i w terminach określonych w Uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. (tekst jednolity – załącznik do Uchwały Nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r.). Między innymi, to ze składek członkowskich jest finansowana działalność samorządu radcowskiego, o czym mówi art. 63 pkt. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.).

Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie zwalnia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość.

Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych.

Wysokość składki członkowskiej (począwszy od 2016 r.) wynosi odpowiednio:

  • 81 zł miesięcznie – dla radców prawnych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w pkt. 2 i 3 poniżej; 42 zł miesięcznie – dla wykonujących zawód, radców prawnych będących emerytami i rencistami, a także pobierającymi świadczenie przedemerytalne;
  • 8 zł miesięcznie – dla niewykonujących zawodu, radców prawnych będących emerytami i rencistami, a także pobierającymi świadczenie przedemerytalne;

Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego uiszczają wraz ze składką członkowską – składkę ubezpieczeniową w wysokości 19 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym osoba wpisana na listę radców prawnych złożyła ślubowanie. Radcowie prawni który ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu są zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej.

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl