Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś› » Strona główna » Dla Radcy - Wpis na listę

Wpis na listę radców prawnych

Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wpis na listę radców prawnych.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych skł‚ada się™ z następują…cymi dokumentami.

 1. Kwestionariuszem osobowym wg wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych - 2 egz.
 2. Życiorysem zawierają…cym opis pracy zawodowej.
 3. Oryginał‚em dyplomu ukoń„czenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpisem.
 4. Dokumentem potwierdzający zł‚ożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego.
 5. Wycią…giem z Krajowego Rejestru Karnego z datą… nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego zł‚ożeniem.
 6. Oś›wiadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oś›wiadczeniem o posiadaniu pełnej zdolnoś›ci do czynnoś›ci prawnych.
 8. Oświadczeniem o miejscu zamieszkania uzasadniają…cych właś›ciwość‡ miejscową… okrę™gowej izby radców prawnych.
 9. Oświadczenie zawierają…ce informacje czy i w jakich okrę™gowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał‚ uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnię™ciach zapadł‚ych w postę™powaniach o wpis.
 10. Oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425, z póź. zmianami), albo informację o której mowa w artykule 7 ust. 3a tej ustawy w przypadku osób urodzonych 1.08.1972.
 11. Oś›wiadczeniem o zakoń„czonych lub toczą…cych się™ przeciwko wnioskodawcy postę™powaniach karnych lub dyscyplinarnych.
 12. Dokumentem potwierdzają…cym posiadanie stopnia lub tytuł‚u uprawniającego do wpisu na listę™ radców prawnych w przypadku osób o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 13. Opinię okrę™gowej rady adwokackiej lub izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest czł‚onkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego.
 14. Dwoma zdję™ciami.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzena za pracę.
 • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.