Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna» Aplikacja - Egzamin radcowski 2017

Egzamin radcowski 2017

Informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przebiegu egzaminu radcowskiego egzaminu

(pobierz plik typu MS Word 24 kB)

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji w sprawie wymagań dot. sprzętu

Ogłoszenie
(pobierz plik typu MS Word 24 kB)

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Poniżej zamieszczamy informację nt. aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych

Szczegółowe wytyczne

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 696KB)

DEMO

(pobierz plik typu Zip)

Instrukcja azep

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 520KB)

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań

(pobierz plik typu MS Word 36KB)

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego

(pobierz plik typu MS Word 36KB)

Laptop dla Aplikanta

Informujemy, iż w poniższym pliku można znaleźć informacje nt. możliwości wynajęcia komputera na egzamin radcowski 2017, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oferta

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 320KB)

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2017

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust.9 i art.362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;
 
 • 28 marca 2017 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
 • 29 marca 2017 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
 • 30 marca 2017 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz
 • 31 marca 2017 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej. Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie przy ul. Jedności 5, kod 75-401, obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, lęborski, sławieński, słupski, szczecinecki, świdwiński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Słupsk. Obszar właściwości pozostałych komisji działających przy siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych na obszarze Polski - podaje się w ogłoszeniu o egzaminie radcowskim na stronie www.ms.gov.pl

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2017 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, oraz w terminie do dnia 7 marca 2017 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Termin dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. 11 lutego 2017 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 13 lutego 2017 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "opłata za egzamin radcowski w 2017 r.".

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:
 1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.
  II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:
 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys,
 3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
 7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 -letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
 12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Kwestionariusz osobowy

(pobierz plik typu MS Word 44KB)

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2017

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 244KB)

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.